توجه به اینکه که آستانه‌های درمان در فتوتراپی چه میزان است دارای اهمیت بسزایی می باشد. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که زردی در نوزادان به چه دلیل اتفاق افتاده است. زیرا هر دلیلی باید به صورت جداگانه و اختصاصی درمان گردد. با این وجود، در ساعات اولیه بعد از تولد نوزاد آستانه‌هایی برای دخالت درمانی وجود دارد. در این درمان ها توجه به میزان بالا رفتن بیلی‌روبین خون دارای اهمیت است.

ما برای نوزادانی که بعد از 38 هفته و یا بیشتر به دنیا آمده اند جدول آستانه‌های درمان زردی نوزاد با فتوتراپی را به صورت زیر تهیه نموده ایم. هنگام کار با این جدول باید توجه کنیم که مقادیر بیلی‌روبین کونژوگه را نباید از میزان کل بیلی‌روبین کم کرد. آستانه‌های درمان در فتوتراپی درج شده در جدول زیر بر اساس گزارش پزشکان نوشته شده است.

جدول میزان بیلیروبین در طول زمان‌های مختلف و حد آستانه‌های درمان در فتوتراپی:

توجه کنید که مقادیر آستانه‌های درمان در فتوتراپی بسیار مهم هستند.

دقت نمایید که هر چه سن نوزاد بالاتر می رود آستانه‌های درمان در فتوتراپی نیز افزایش می باشد. با مراجعه به این جدول می توانید آستانه‌های درمان در فتوتراپی را با توجه به سن نوزادتان تعیین نمایید.
در صورتیکه میزان بیلی‌روبین از آستانه‌های درمان در فتوتراپی بیشتر باشد باید خون نوزاد را تعویض نمود. لطفا بدون نظر پزشک هیچ تصمیمی برای درمان زردی نوزاد نگیرید. زیرا تعیین آستانه‌های <درمان زردی با فتوتراپی و یا تعویض خون به عهده پزشک می باشد. تنها در صورت تایید پزشک برای آستانه‌های درمان در فتوتراپی می توانید از این روش استفاده نمایید.

جدول میزان بیلیروبین در طول زمان‌های مختلف

سن بر حسب ساعت میزان بیلیروبین (برحسب میکرومول بر لیتر)

۰

> ۱۰۰
> ۱۰۰

۶
> ۱۰۰
> ۱۱۲
> ۱۲۵
> ۱۵۰

۱۲
> ۱۰۰
> ۱۲۵
> ۱۵۰
> ۲۰۰

۱۸
> ۱۰۰
> ۱۳۷
> ۱۷۵
> ۲۵۰

۲۴
> ۱۰۰
> ۱۵۰
> ۲۰۰
> ۳۰۰

۳۰
> ۱۱۲
> ۱۶۲
> ۲۱۲
> ۳۵۰

۳۶
> ۱۲۵
> ۱۷۵
> ۲۲۵
> ۴۰۰

۴۲
> ۱۳۷
> ۱۸۷
> ۲۳۷
> ۴۵۰

۴۸
> ۱۵۰
> ۲۰۰
> ۲۵۰
> ۴۵۰

۵۴
> ۱۶۲
> ۲۱۲
> ۲۶۲
> ۴۵۰

۶۰
> ۱۷۵
> ۲۲۵
> ۲۷۵
> ۴۵۰

۶۶
> ۱۸۷
> ۲۳۷
> ۲۸۷
> ۴۵۰

۷۲
> ۲۰۰
> ۲۵۰
> ۳۰۰
> ۴۵۰

۷۸

> ۲۶۲
> ۳۱۲
> ۴۵۰

۸۴

> ۲۷۵
> ۳۲۵
> ۴۵۰

۹۰

> ۲۸۷
> ۳۳۷
> ۴۵۰

بیش از ۹۶

> ۳۰۰
> ۳۵۰
> ۴۵۰

درمان
تکرار اندازه‌گیری بیلیروبین در ۶ تا ۱۲ ساعت
آماده‌سازی برای فوتوتراپی و تکرار اندازه‌گیری بیلیروبین در طی ۶ ساعت
فوتوتراپی
تعویض خون