جهت تخمین آستانه درمان فتوتراپی از فرمول زیر در کتاب‌های مرجع پزشکی کودکان یاد می‌شود:

۱۰۰ – (سن بارداری بر اساس هفته ضرب در ۱۰) = بیلی‌روبین آستانه بر اساس میکرومول بر لیتر (µmol/L)

تخمین آستانه درمان فتوتراپی در نوزادان

فرمول تخمین آستانه درمان فتوتراپی بالا برای نوزادان با سن ۷۲ ساعت و بزرگتر قابل استفاده است، اما برای نوزادانی که کمتر از آن سن دارند، آستانه پایین‌تری در نظر گرفته می شود. برای تخمین آستانه درمان فتوتراپی برای کودکان نارس زیر ۷۲ ساعت، منحنی‌های مخصوصی وجود دارد که برای هر سن بارداری، حدود خاصی را طی ۷۲ ساعت اول مشخص می‌کند که در مراجع تخصصی قابل دسترسی است. زمانی که میزان بیلی‌روبین به ۵۰ میکرومول بر لیتر پایین تر از آستانه فتوتراپی برسد می توان فتوتراپی را قطع نمود. همچنین هنگامی که میزان بیلی‌روبین به ۵۰ میکرومول بر لیتر پایین تر از آستانه تعویض خون برسد می‌توان به جای فتوتراپی چندگانه از فتوتراپی تک لامپی برای درمان زردی نوزاد استفاده نمود. امکان برگشت سطح بالای بیلی‌روبین وجود دارد که در نتیجه باید طی ۱۲ تا ۱۸ ساعت سطح بیلی‌روبین مجدداً بررسی شود.

آستانه تعویض خون در نوزادان زیر ۳۸ هفته بارداری

همانند آنچه برایتخمین درمان زردی با فتوتراپی وجود دارد برای تخمین آستانه تعویض خون نیز فرمولی وجود دارد. این فرمول سنتی کتاب‌های مرجع در نوزادان ۷۲ ساعت یا بزرگتر صدق می‌کند و برای زیر ۷۲ ساعت باید به نمودارهای اختصاصی آن مراجعه نمود.

سن بارداری بر اساس هفته ضرب در ۱۰ = بیلی‌روبین آستانه برای تعویض خون بر اساس میکرومول بر لیتر (µmol/L)

تعیین تخمین آستانه درمان فتوتراپی برای هر نوزاد بسیار مهم است و تعیین کننده نوع درمان زردی است. از این رو بهتر است تخمین آستانه درمان فتوتراپی قبل از اقدام به درمان انجام شود.

ضد زردی ارائه کننده خدمات فتوتراپی و تخمین آستانه درمان فتوتراپی برای نوزاد شماست.

با ما جهت اجاره دستگاه زردی نوزاد تماس بگیرید.