دستگاه زردی در شهرهای همدان

استان همدان

ر

همدان
ازندریان
اسدآباد
برزول
بهار
تویسرکان
جورقان
جوکار
دمق
رزن
زنگنه
سامن
سرکان
شیرین سو
صالح آباد
فامنین
فرسفج
فیروزان
قروه درجزین
قهاوند
کبودر آهنگ
گل تپه
گیان
لالجین
مریانج
ملایر
نهاوند