درمان قطعی زردی نوزاد با فتوتراپی که از پرطرفدارترین و معمول ترین روشهای زردی نوزاد است به دست می آید.

زردی در میان نوزادان شیوع فراوانی دارد اما در بیشتر موارد نیاز به درمان احساس نمی شود و زردی خودبه خود درمان می گردد.

در برخی دیگر از موارد که نیاز به درمان وجود دارد می توان جهت درمان زردی با فتوتراپی از دستگاه های مخصوص استفاده نمود.

فتوتراپی نوزادان به سه روش انجام می شود:

• فتوتراپی استاندارد یا فتوتراپی با یک دستگاه 4 لامپه

• فتوتراپی دو گانه یا دوبـل با دو دسـتگاه فتـوتراپي در جهات مختلف به فاصله 15 تا 20 سـانتيمتر از نـوزاد

• فتوتراپي ويژه با كارآيي بالا با يك دستگاه 8 لامپـه با تابش نور در جهات مختلف به نوزاد

این سه روش از رایج ترین روش های درمان قطعی زردی نوزاد با فتوتراپی است.

این سه روش از نظر عوارض درمانی تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند این عوارض شامل

• كاهش وزن

• دزئيدراتاسيون

• تب

• دفع آب بدن

• هيپوكلسمي

• ترومبوسيتوپني

• مدفوع با قوام شل

می باشد. این عوارض در درمان قطعی زردی نوزاد با فتوتراپی با دریافت مایعات به میزان کافی و شیردهی مرتب کاهش می یابد.

درمان قطعی زردی نوزاد با فتوتراپی های مختلف

طبق تحقیقات به عمل آمده از نظر ميزان كاهش بيلی روبين در درمان قطعی زردی نوزاد با فتوتراپی به این نیجه رسیدیم که فتوتراپی ويژه و دوگانه بيش از فتوتراپی استاندارد منجر به کاهش بیلی روبین می شود.

تاثير بيشتر در پايين آوردن بيلی روبين در فتوتراپی دوگانه و ویژه نسبت به فتوتراپی استاندارد نياز به تعويض خون را نیز كاهش مي دهد.

دوز درماني فتوتراپي بستگي بـه انـرژي نوري و طول موج نور دارد.

فاصله لامپ از نوزاد و وسعت پوستي كه در معرض نور قرار می گیرد از عوامل مهـم در كـاهش ميـزان بيلی روبين است فتوتراپي استاندارد حداقل اثر را دارد.

و فتوتراپي دوگانه دو برابر مـوثرتر از يـك فتـوتراپي بـه تنهـايي می باشد.

طبق تحقیقات پژوهشگران فتوتراپی ويـژه و يـا اسـتفاده از چنـد فتـوتراپي به صورت همزمان با فاصله نزديك در کاهش میزان بيلی روبين بسيار موثر است و نياز به تعويض خون را كاهش مي دهـد.

عـوارض زودرس فتـوتراپي نیز در اشکال مختلف فتوتراپي تفـاوت زیادی با هم ندارند.

نکات مهم درمان قطعی زردی نوزاد با فتوتراپی

• برای درمان قطعی زردی نوزاد با فتوتراپی تمام پوست نوزاد باید در معرض نور قرار بگیرد از این رو نوزاد باید برهنه باشد

• در درمان قطعی زردی نوزاد با فتوتراپی پوشک و چشم بند ضد نور برای محافظت از چشم به کار می رود

• جهت درمان قطعی زردی نوزاد و کاهش زردی با فتوتراپی تغذیه و شیردهی نوزاد باید به صورت مکرر انجام شود

• در درمان قطعی زردی نوزاد با فتوتراپی باید مایعات به اندازه کافی دریافت شود

• درجه حرارت بدن نوزاد هر روز چک شود و در حد مطلوبی ثابت باشد

جهت درمان قطعی زردی نوزاد با فتوتراپی تنها کافیست با ما در ضد زردی تماس بگیرید.