جهت آموزش نصب دستگاه زردی نوزاد در هر شهر آموزشها توسط استاد و کارشناس ارايه می شود.