پس از آموزشهای اولیه شما در شش نصب واقعی حضور خواهید داشت که سه نصب اول را در کنار کارشناس بوده و مشاهده مینمایید و سه نصب بعدی را خودتان انجام خواهید داد و استاد تنها نظاره گر شما خواهد بود.