بله. آموزش برای متقاضیان سراسر کشور با حضور استاد انجام خواهد گرفت.