بله. بطور معمول یک دستگاه پراید وانت جهت حمل ئ نقل دستگاه نیاز خواهد بود.