خیر. اتاقهای حمل دستگاه زردی نوزاد به گونه ای طراحی شده که آسیبی از نظر سئراخ کاری یا جوشکاری و… به خودرو وارد نمی کند.