بله. تست دستگاهها با برق 220 ولت در داخل خودرو نیز امکانپذیر است.