خیر. شما بدون هیچگونه تجربه ای در این زمینه می توانید کار را شروع کنید. تمامی امکانات و آموزشها در اختیار شما قرار داده خواهد شد.