هیچگونه تجربه ای احتیاج نیست. تنها میل به کار ئ میل به خدمت به مردم!