اجاره دستگاه زردی نوزاد در یزذ  یا همان دستگاه فتوتراپی جهت درمان زردی نوزاد در منزل .
با استفاده از دستگاه کاهش زردی نوزاد ، شاهد کاهش بیلی روبین در مدت زمان 48 الی 72 ساعت باشید .
ارائه چشمبند فتوتراپی در کنار ارسال دستگاه زردی .
شبانه روزی .

درخواست نمایندگی انحصاری ضدزردی